Segel-Rigg-J

Suche:

 Typ   I   J   P   E   ISP   JSP   PY   EY 
 J 105 12.1 3.96 12.4 4.26 12.1 5.79 0 0
 J 105 SD 12.1 3.96 12.4 4.26 12.1 5.79 0 0
 J 110 14 3.96 12.8 4.57 14.3 5.79 0 0
 J 110 SD 14 3.96 12.8 4.57 14.3 5.79 0 0
 J 120 15.2 4.26 14 5.18 15.8 6.4 0 0
 J 120 SD 15.2 4.26 14 5.18 15.8 6.4 0 0
 J 130 17.3 4.87 15.8 5.48 17.6 7.01 0 0
 J 130 SD 17.3 4.87 15.8 5.48 17.6 7.01 0 0
 J 130 VSD 17.3 4.87 15.8 5.48 17.6 7.01 0 0
 J 160 20.1 5.79 18.8 7.31 20.7 8.53 0 0
 J 160 SD 20.1 5.79 18.8 7.31 20.7 8.53 0 0
 J 22 7.31 2.43 7.92 2.74 7.31 2.74 0 0
 J 24 7.92 2.74 8.53 2.74 7.92 2.74 0 0
 J 27 9.14 3.04 10 3.65 9.14 3.04 0 0
 J 28 10.3 3.04 10.9 3.96 10.3 3.04 0 0
 J 28 SD 10.3 3.04 10.9 3.96 10.3 3.04 0 0
 J 29 10.6 3.35 11.5 3.96 10.6 3.65 0 0
 J 29 MH 12.1 3.65 10.6 3.65 12.1 3.65 0 0
 J 30 10.3 3.35 11.5 3.96 10.3 3.65 0 0
 J 32 11.8 3.35 11.5 4.57 12.1 3.35 0 0
 J 32 SD 11.8 3.35 11.5 4.57 12.1 3.35 0 0
 J 33 13.4 3.65 11.8 4.26 13.4 3.65 0 0
 J 34 13.4 3.65 11.5 3.65 13.4 3.65 0 0
 J 34C 13.7 3.96 12.1 4.57 13.7 3.96 0 0
 J 35 14 4.26 12.4 4.26 14 4.26 0 0
 J 35 SD 14 4.26 12.4 4.26 14 4.26 0 0
 J 35C 14 3.96 12.1 4.57 14 3.96 0 0
 J 35C SD 14 3.96 12.1 4.57 14 3.96 0 0
 J 36 13.4 4.26 14.3 4.57 13.4 4.26 0 0
 J 37 WK 15.5 4.26 13.7 4.87 15.5 4.26 0 0
 J 37/37C 15.5 4.26 13.7 4.87 15.5 4.26 0 0
 J 39 16.1 4.57 14.3 4.87 16.1 4.57 0 0
 J 40 15.2 4.26 13.4 5.48 15.2 4.26 0 0
 J 40 SD 15.2 4.26 13.4 5.48 15.2 4.26 0 0
 J 40 WK 15.2 4.26 13.4 5.48 15.2 4.26 0 0
 J 41 15.8 4.57 14 4.26 15.8 4.57 0 0
 J 41 FR 14.6 3.96 16.4 5.79 14.6 3.96 0 0
 J 42 15.2 4.26 14 5.48 15.8 4.26 0 0
 J 42 SD 15.2 4.26 14 5.48 15.8 4.26 0 0
 J 44 18.2 5.18 16.4 5.79 18.2 5.18 0 0
 J 44 SD 18.2 5.18 16.4 5.79 18.2 5.18 0 0
 J 44 SD 18.2 5.18 16.4 5.79 18.2 5.18 0 0
 J 44 WK 18.2 5.18 16.4 5.79 18.2 5.18 0 0
 J 60 23.7 7.01 21.6 7.62 23.7 7.01 0 0
 J 80 9.44 2.74 9.14 3.65 10 3.96 0 0
 J 90 10.6 3.04 10.6 4.26 12.1 5.18 0 0
 J 90 SD 10.6 3.04 10.6 4.26 12.1 5.18 0 0
 J 92 11.2 3.35 11.5 3.96 11.5 5.18 0 0
 J 92 SD 11.2 3.35 11.5 3.96 11.5 5.18 0 0
 J-105 12.1 3.96 12.8 4.57 12.8 5.79 0 0
 J-110 14 3.96 12.8 4.57 14.3 5.48 0 0
 J-120 15.2 4.26 14 5.18 15.8 6.4 0 0
 J-130 17.3 4.87 15.8 5.48 17.6 7.01 0 0
 J-160 20.1 5.48 18.8 7.31 20.7 0 0 0
 J-22 7.31 2.43 7.92 2.74 0 0 0 0
 J-24 7.92 2.74 8.53 2.74 0 0 0 0
 J-26.2 (80) 9.44 2.74 9.14 3.65 0 0 0 0
 J-27 9.14 3.04 10 3.65 0 0 0 0
 J-28 10.3 3.04 10.9 3.96 0 0 0 0
 J-29 Frac. rig 10.6 3.35 11.5 3.96 10.6 3.65 0 0
 J-29 Mast head rig 12.1 3.65 10.6 3.65 12.1 3.65 0 0
 J-30 10.3 3.35 11.5 3.96 0 0 0 0
 J-30 (92) 11.2 3.35 11.5 3.96 0 0 0 0
 J-32 11.8 3.35 11.5 4.57 12.1 0 0 0
 J-33 13.4 3.65 11.8 4.26 0 0 0 0
 J-34 13.4 3.65 11.5 3.65 0 0 0 0
 J-34 C 13.7 3.96 12.1 4.57 0 0 0 0
 J-34.5 (105) 12.1 3.96 12.4 4.26 0 0 0 0
 J-35 14 4.26 12.4 4.26 0 0 0 0
 J-35 C 14 3.96 12.1 4.57 0 0 0 0
 J-36 13.4 4.26 14.3 4.57 0 0 0 0
 J-37 15.5 4.26 13.7 4.87 0 0 0 0
 J-39 15.8 4.57 14.3 4.87 0 0 0 0
 J-40 15.2 4.26 13.4 5.48 0 0 0 0
 J-41 16.1 4.57 14 3.96 0 0 0 0
 J-41 Frac rig 14.9 4.26 15.8 5.18 0 0 0 0
 J-42 15.2 4.26 14 5.48 15.8 0 0 0
 J-44 18.2 5.18 16.1 5.79 0 0 0 0
 J-50 19.2 5.48 17 5.18 0 0 0 0
 J-80 9.44 2.74 9.14 3.65 10 4.57 0 0
 J-92 11.2 3.35 11.5 3.96 11.5 5.18 0 0
 J. J. TAYLOR 36 14.3 4.57 12.4 3.65 14.3 4.57 0 0
 JACKETT 25OR 7.31 2.74 7.92 2.74 7.31 2.74 0 0
 JACKETT 27 10.6 3.04 9.44 3.04 0 0 0 0
 JACKETT 33OR 10.6 3.04 11.2 3.65 10.6 3.04 0 0
 JAVELIN 37OR 12.1 3.96 10.6 5.18 12.1 3.96 0 0
 JDB DACT 12.1 3.65 13.4 4.26 0 0 0 0
 JEANEAU 55 LAGOON Charter 17 4.87 18.8 7.01 0 0 0 0
 JEANNEAU 11.2 13.7 0 11.8 3.65 0 0 0 0
 Jeanneau 11.2 VOYAGER 13.7 3.65 11.8 3.65 13.7 3.65 0 0
 Jeanneau 12.5 VOYAGER 15.5 3.96 13.1 4.26 15.5 3.96 0 0
 Jeanneau 20 SUN FAST 6.09 2.13 7.62 2.74 6.09 2.13 0 0
 Jeanneau 21 SUN WAY 7.01 2.13 7.31 2.43 7.01 2.13 0 0
 Jeanneau 21 SUN WAY CB 7.01 2.13 7.31 2.43 7.01 2.13 0 0
 JEANNEAU 21.0 EOLIA 8.83 2.74 7.31 2.43 0 0 0 0
 Jeanneau 23 BAHIA 6.09 2.13 7.31 2.74 6.09 2.13 0 0
 JEANNEAU 23 ESPACE 620 8.53 2.43 7.01 2.74 0 0 0 0
 Jeanneau 23 FUN 7.31 2.43 8.22 3.04 7.31 2.43 0 0
 JEANNEAU 23 TONIC 7.62 2.13 8.22 3.04 0 0 0 0
 JEANNEAU 24 ONE DESIGN 7.62 2.13 8.83 3.04 0 0 0 0
 Jeanneau 24 TONIC 7.62 2.13 8.22 3.04 7.62 2.13 0 0
 Jeanneau 24 TONIC CB 7.62 2.13 8.22 3.04 7.62 2.13 0 0
 Jeanneau 24.2 Sun Odyssey 8.53 2.74 8.22 2.74 8.53 2.74 0 0
 Jeanneau 24.2 Sun Odyssey CB 8.53 2.74 8.22 2.74 8.53 2.74 0 0
 Jeanneau 25 EOLIA CB 8.83 2.74 7.31 2.43 8.83 2.74 0 0
 JEANNEAU 25 EOLIA LAKE 10 2.74 8.53 2.74 0 0 0 0
 Jeanneau 25 SUN WAY 8.22 2.13 9.14 3.04 8.22 2.13 0 0
 JEANNEAU 25.0 FUN 7.62 2.43 8.22 3.04 0 0 0 0
 JEANNEAU 27 10 3.04 8.53 2.74 0 0 0 0
 Jeanneau 27 AQUILLA 10 3.04 8.53 2.74 10 3.04 0 0
 Jeanneau 27 AQUILLA SD 10 3.04 8.53 2.74 10 3.04 0 0
 Jeanneau 27 FANTASIA 9.44 2.74 7.92 2.74 9.44 2.74 0 0
 Jeanneau 27 FANTASIA CB 9.44 2.74 7.92 2.74 9.44 2.74 0 0
 JEANNEAU 27 FANTASIA LAKE 10.9 2.74 9.44 2.74 0 0 0 0
 Jeanneau 27 SUN WAY 9.44 3.04 7.92 2.74 9.44 3.04 0 0
 Jeanneau 27 SUN WAY CB 9.44 3.04 7.92 2.74 9.44 3.04 0 0
 JEANNEAU 28 ODYSSEY 10 2.74 10 3.35 0 0 0 0
 Jeanneau 28 SUN DREAM 10.6 3.35 9.14 3.04 10.6 3.35 0 0
 Jeanneau 28 SUN DREAM CB 10.6 3.35 9.14 3.04 10.6 3.35 0 0
 Jeanneau 28 SUN WAY 10.6 3.35 9.14 3.04 10.6 3.35 0 0
 Jeanneau 28 SUN WAY CB 10.6 3.35 9.14 3.04 10.6 3.35 0 0
 JEANNEAU 28 SUNDREAM 10.6 3.35 9.14 3.04 0 0 0 0
 Jeanneau 28.1 Sun Odyssey 10 2.74 10 3.35 10 2.74 0 0
 Jeanneau 28.1 Sun Odyssey CB 10 2.74 10 3.35 10 2.74 0 0
 Jeanneau 28.1 Sun Odyssey SD 10 2.74 10 3.35 10 2.74 0 0
 Jeanneau 29.2 Sun Odyssey 10.3 3.04 10.3 3.04 10.3 3.04 0 0
 Jeanneau 30 ARCADIA 11.2 3.35 9.75 3.04 11.2 3.35 0 0
 Jeanneau 30 ARCADIA CB 11.2 3.35 9.75 3.04 11.2 3.35 0 0
 JEANNEAU 30 ARCADIA LAKE 13.1 3.35 11.5 3.04 0 0 0 0
 JEANNEAU 30 ARCADIA Std rig 11.2 3.35 9.75 3.04 0 0 0 0
 Jeanneau 30 BRIN de FOLIE 10.6 3.04 9.14 2.74 10.6 3.04 0 0
 Jeanneau 30 SUN LIGHT 12.4 3.65 10.9 3.04 12.4 3.65 0 0
 Jeanneau 30 SUN LIGHT CB 12.4 3.65 10.9 3.04 12.4 3.65 0 0
 Jeanneau 30 SUN LIGHT SD 12.4 3.65 10.9 3.04 12.4 3.65 0 0
 Jeanneau 30 SUN LIGHT SM 11.5 3.65 10 2.74 11.5 3.65 0 0
 JEANNEAU 30 SUN LIGHT Std rig 11.5 3.65 10 2.74 0 0 0 0
 JEANNEAU 31 ODYSSEY 11.5 3.65 10 2.74 0 0 0 0
 JEANNEAU 31 SUN FAST 10.9 3.04 10.9 3.65 0 0 0 0
 Jeanneau 31 SUN FAST LK 10.9 3.04 10.9 3.65 10.9 3.04 0 0
 Jeanneau 31 SUN FAST SD 10.9 3.04 10.9 3.65 10.9 3.04 0 0
 Jeanneau 31 Sun Odyssey 11.5 3.65 10 2.74 11.5 3.65 0 0
 Jeanneau 32 ATTALIA 11.8 3.65 10.3 3.04 11.8 3.65 0 0
 Jeanneau 32 ATTALIA CB 11.8 3.65 10.3 3.04 11.8 3.65 0 0
 JEANNEAU 32 ATTALIA LAKE 13.7 3.65 12.1 3.35 0 0 0 0
 JEANNEAU 32 ATTALIA Std. rig 11.8 3.65 10.3 3.04 0 0 0 0
 Jeanneau 32 SUN FAST 11.5 3.04 11.2 3.35 11.5 3.04 0 0
 Jeanneau 32 SUN FAST SD 11.5 3.04 11.2 3.35 11.5 3.04 0 0
 JEANNEAU 32.1 ODYSSEY 11.5 3.04 9.44 3.35 0 0 0 0
 Jeanneau 32.1 Sun Odyssey 11.5 3.04 9.44 3.35 11.5 3.04 0 0
 Jeanneau 32.1 Sun Odyssey SD 11.5 3.04 9.44 3.35 11.5 3.04 0 0
 Jeanneau 32.2 Sun Odyssey 11.8 3.35 10 3.35 11.8 3.35 0 0
 Jeanneau 32.2 Sun Odyssey CB 11.8 3.35 10 3.35 11.8 3.35 0 0
 JEANNEAU 33 ODYSSEY 12.4 3.35 10.6 3.35 0 0 0 0
 Jeanneau 33 Sun Odyssey 12.4 3.35 10.6 3.35 12.4 3.35 0 0
 JEANNEAU 33 SUNRISE 13.1 3.96 11.5 3.35 0 0 0 0
 Jeanneau 34 14.3 4.26 12.4 3.35 14.3 4.26 0 0
 JEANNEAU 34 ESPACE 990 12.4 3.65 10.6 3.04 0 0 0 0
 JEANNEAU 34 ESPACE 990 Std. rig 11.8 3.65 10.3 3.35 0 0 0 0
 JEANNEAU 34 ESPACE 990 Tall rig 12.8 3.65 11.2 3.35 0 0 0 0
 Jeanneau 34 MELODY 14 4.26 12.8 3.35 14 4.26 0 0
 Jeanneau 34 SUN RISE 13.1 3.96 11.5 3.35 13.1 3.96 0 0
 Jeanneau 34 SUN RISE CB 13.1 3.96 11.5 3.35 13.1 3.96 0 0
 JEANNEAU 34 SUNRISE 13.1 3.96 11.5 3.35 0 0 0 0
 Jeanneau 34.2 Sun Odyssey 12.4 3.35 11.8 3.96 12.4 3.35 0 0
 Jeanneau 34.2 Sun Odyssey SD 12.4 3.35 11.8 3.96 12.4 3.35 0 0
 Jeanneau 35 11.8 3.04 13.1 5.18 11.8 3.04 0 0
 JEANNEAU 35 ESPACE 1000 13.1 3.65 11.2 3.35 0 0 0 0
 JEANNEAU 35 LAGOON CC Catamar. 10 3.04 11.2 5.18 0 0 0 0
 JEANNEAU 35 ONE DESIGN 11.8 3.04 13.1 5.18 0 0 0 0
 Jeanneau 35 SUN RISE 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jeanneau 35 SUN RISE CB 0 0 0 0 0 0 0 0
 JEANNEAU 35.1 ODYSSEY 12.8 3.35 10.9 4.26 0 0 0 0
 Jeanneau 35.1 SUN ODSY 12.4 3.35 10.9 4.26 12.4 3.35 0 0
 Jeanneau 35.1 SUN ODSY SD 12.4 3.35 10.9 4.26 12.4 3.35 0 0
 JEANNEAU 36 ESPACE 1100 12.8 3.65 11.2 3.35 0 0 0 0
 JEANNEAU 36 ODYSSEY 13.7 3.65 11.8 4.57 0 0 0 0
 Jeanneau 36 SUN DANCE 13.7 3.65 11.8 4.57 13.7 3.65 0 0
 Jeanneau 36 SUN DANCE SD 13.7 3.65 11.8 4.57 13.7 3.65 0 0
 Jeanneau 36 SUN FAST 13.4 3.65 13.4 5.48 13.4 3.65 0 0
 Jeanneau 36 SUN FAST SD 13.4 3.65 13.4 5.48 13.4 3.65 0 0
 Jeanneau 36 Sun Odyssey 13.7 3.65 11.8 4.57 13.7 3.65 0 0
 Jeanneau 36 SUN SHINE 14 4.26 12.1 3.96 14 4.26 0 0
 Jeanneau 36 SUN SHINE CB 14 4.26 12.1 3.96 14 4.26 0 0
 JEANNEAU 36 SUNSHINE 14 4.26 12.1 3.96 0 0 0 0
 JEANNEAU 36 SUNSHINE LAKE 16.1 4.26 14.3 3.96 0 0 0 0
 JEANNEAU 36.0 SELECTION 11.5 3.65 13.1 4.87 0 0 0 0
 Jeanneau 36.2 Sun Odyssey 12.8 3.35 10.9 4.26 12.8 3.35 0 0
 Jeanneau 36.2 Sun Odyssey SD 12.8 3.35 10.9 4.26 12.8 3.35 0 0
 JEANNEAU 36.8 VOYAGE (11.2) 13.7 3.65 11.8 3.65 0 0 0 0
 JEANNEAU 37 LAGOON Catamaran 12.8 3.96 13.7 4.87 0 0 0 0
 Jeanneau 37 SELECTION 11.5 3.65 13.1 4.87 11.5 3.65 0 0
 JEANNEAU 37.1 ODYSSEY 13.7 3.96 11.8 4.57 0 0 0 0
 Jeanneau 37.1 Sun Odyssey 13.7 3.96 11.8 4.57 13.7 3.96 0 0
 Jeanneau 37.1 Sun Odyssey SD 13.7 3.96 11.8 4.57 13.7 3.96 0 0
 Jeanneau 37.1 Sun Odyssey TM 14.3 3.96 12.8 4.57 14.3 3.96 0 0
 Jeanneau 37.2 Sun Odyssey 13.7 3.96 11.8 4.57 13.7 3.96 0 0
 Jeanneau 37.2 Sun Odyssey SD 13.7 3.96 11.8 4.57 13.7 3.96 0 0
 Jeanneau 38 SUN SHINE 14 4.26 12.1 3.96 14 4.26 0 0
 Jeanneau 38 SUN SHINE CB 14 4.26 12.1 3.96 14 4.26 0 0
 JEANNEAU 38 SUNSHINE 14 4.26 12.1 3.96 0 0 0 0
 JEANNEAU 38.5 SUNFIZZ 14.6 3.96 13.7 4.26 0 0 0 0
 Jeanneau 39 14.6 3.96 13.7 0 14.6 3.96 0 0
 JEANNEAU 39 ODYSSEY 15.2 4.57 13.1 4.26 0 0 0 0
 Jeanneau 39 REGATTA 14 4.26 11.8 3.96 14 4.26 0 0
 Jeanneau 39 REGATTA FR 12.4 3.96 14 4.87 12.4 3.96 0 0
 JEANNEAU 39 REGATTA MH 14 4.26 11.8 3.96 0 0 0 0
 Jeanneau 39 SUN CHARM 15.2 4.57 13.4 3.96 15.2 4.57 0 0
 JEANNEAU 39 SUN FAST 14.3 4.26 15.2 4.57 0 0 0 0
 Jeanneau 39 SUN FAST LK 14.3 4.26 15.2 4.57 14.3 4.26 0 0
 Jeanneau 39 SUN FAST SD 14.3 4.26 15.2 4.57 14.3 4.26 0 0
 Jeanneau 39 Sun Odyssey 15.2 4.57 13.1 4.26 15.2 4.57 0 0
 Jeanneau 40 15.2 3.96 14.9 4.57 15.2 3.96 0 0
 JEANNEAU 40 LEGENDE 1 TON 14.3 4.26 15.2 5.18 0 0 0 0
 Jeanneau 40 Sun Odyssey DS 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jeanneau 40 SUNFIZZ 15.2 3.96 13.7 4.26 15.2 3.96 0 0
 Jeanneau 41 SUN FAST CB 15.5 4.57 13.7 4.26 15.5 4.57 0 0
 Jeanneau 41 SUN FAST LK 15.5 4.57 13.7 4.26 15.5 4.57 0 0
 Jeanneau 41 SUN LEGENDE 15.8 4.57 13.7 4.26 15.8 4.57 0 0
 Jeanneau 41 SUN LEGENDE 15.8 4.57 13.7 4.26 15.8 4.57 0 0
 Jeanneau 41 SUN LEGENDE CB 15.8 4.57 13.7 4.26 15.8 4.57 0 0
 JEANNEAU 41 VOYAGE (12.5) 15.5 3.96 13.1 4.26 0 0 0 0
 JEANNEAU 41.1 ODYSSEY 15.2 3.96 13.7 4.57 0 0 0 0
 Jeanneau 41.1 Sun Odyssey 15.2 3.96 13.7 4.57 15.2 3.96 0 0
 JEANNEAU 42 LAGOON Catamaran 14.6 3.96 15.2 5.79 0 0 0 0
 Jeanneau 42 SUN FAST 16.4 4.57 14.6 4.87 16.4 4.57 0 0
 Jeanneau 42 SUN FAST LK 16.4 4.57 14.6 4.87 16.4 4.57 0 0
 Jeanneau 42 Sun Odyssey SD 15.5 3.96 13.1 4.26 15.5 3.96 0 0
 JEANNEAU 42.0 ODYSSEY 15.5 3.96 13.1 4.26 0 0 0 0
 JEANNEAU 42.1 ODYSSEY 15.5 3.96 13.7 4.26 0 0 0 0
 Jeanneau 42.1 Sun Odyssey 15.5 3.96 13.7 4.26 15.5 3.96 0 0
 Jeanneau 42.1 Sun Odyssey SD 15.5 3.96 13.7 4.26 15.5 3.96 0 0
 Jeanneau 42CC 15.2 4.57 13.4 4.57 15.2 4.57 0 0
 Jeanneau 42CC SD 15.2 4.57 13.4 4.57 15.2 4.57 0 0
 JEANNEAU 44 ODYSSEY 15.5 4.87 13.4 4.57 0 0 0 0
 Jeanneau 44 SUN MAGIC 15.5 4.87 13.4 4.57 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 44 SUN MAGIC CB 15.5 4.87 13.4 4.57 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 44 SUN MAGIC DK 15.5 4.87 13.4 4.57 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 44 Sun Odyssey 15.5 4.87 13.4 4.57 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 44 Sun Odyssey SD 15.5 4.87 13.4 4.57 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 44 Sun Odyssey TM 16.4 4.87 14.3 4.57 16.4 4.87 0 0
 JEANNEAU 44 SUNMAGIC 15.5 4.87 13.4 4.57 0 0 0 0
 JEANNEAU 44.0 ESPACE 1300 15.8 5.18 14.3 4.26 0 0 0 0
 Jeanneau 45 SUN KISS 16.1 5.18 14.3 4.26 16.1 5.18 0 0
 Jeanneau 45 SUN KISS CB 16.1 5.18 14.3 4.26 16.1 5.18 0 0
 JEANNEAU 45.1 ODYSSEY Std. rig 15.5 4.87 14 4.57 0 0 0 0
 JEANNEAU 45.1 ODYSSEY Tall rig 17.3 4.87 15.8 4.87 0 0 0 0
 Jeanneau 45.1 Sun Odyssey 15.5 4.87 14 4.57 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 45.1 Sun Odyssey SD 15.5 4.87 14 4.57 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 45.1 Sun Odyssey SD 15.5 4.87 14 4.57 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 45.1 Sun Odyssey SDTM 17.3 4.87 15.8 4.87 17.3 4.87 0 0
 Jeanneau 45.2 Sun Odyssey 15.5 4.87 14 4.87 15.5 4.87 0 0
 Jeanneau 45.2 Sun Odyssey SD 15.5 4.87 14 4.87 15.5 4.87 0 0
 JEANNEAU 47 16.1 5.18 14.3 4.26 0 0 0 0
 JEANNEAU 47 LAGOON Catamaran 14.9 4.26 15.8 6.09 0 0 0 0
 JEANNEAU 47 ODYSSEY CC 17.6 4.87 15.2 5.18 0 0 0 0
 Jeanneau 47 SUN KISS 16.1 5.18 14.3 4.26 16.1 5.18 0 0
 Jeanneau 47 SUN KISS CB 16.1 5.18 14.3 4.26 16.1 5.18 0 0
 Jeanneau 47 SUN KISS DK 16.1 5.18 14.3 4.26 16.1 5.18 0 0
 Jeanneau 47 Sun Odyssey 17.6 4.87 15.2 5.18 17.6 4.87 0 0
 Jeanneau 47 Sun Odyssey SD 17.6 4.87 15.2 5.18 17.6 4.87 0 0
 JEANNEAU 47 SUNKISS 16.1 5.18 14.3 4.26 0 0 0 0
 Jeanneau 48 TRINIDAD 17.9 5.18 15.8 5.79 17.9 5.18 0 0
 Jeanneau 48 TRINIDAD CB 17.9 5.18 15.8 5.79 17.9 5.18 0 0
 Jeanneau 48 TRINIDAD CB 17.9 5.18 15.8 5.79 17.9 5.18 0 0
 JEANNEAU 51 ODYSSEY 18.8 5.18 16.4 5.48 0 0 0 0
 Jeanneau 51 Sun Odyssey 18.8 5.18 16.4 5.48 18.8 5.18 0 0
 Jeanneau 52 SUN FAST 19.2 5.18 17 6.4 19.2 5.18 0 0
 Jeanneau 52 SUN FAST DK 19.2 5.18 17 6.4 19.2 5.18 0 0
 Jeanneau 52.2 Sun Odyssey 17.6 5.48 15.5 5.18 17.6 5.48 0 0
 JEANNEAU 55 LAGOON Catamaran 18.2 5.48 19.2 7.01 0 0 0 0
 JEANNEAU 57 LAGOON Catamaran 18.2 5.48 19.2 7.01 0 0 0 0
 Jeanneau ESPACE 1100 12.8 3.65 11.2 3.35 12.8 3.65 0 0
 Jeanneau ESPACE 1100 CB 12.8 3.65 11.2 3.35 12.8 3.65 0 0
 Jeanneau ESPACE 990 12.4 3.65 10.6 3.04 12.4 3.65 0 0
 Jeanneau ESPACE 990 CB 12.4 3.65 10.6 3.04 12.4 3.65 0 0
 Jeanneau LEGENDE 1 TON 14.3 4.26 15.2 5.18 14.3 4.26 0 0
 Jeanneau ONE DESIGN 24 7.62 2.13 8.83 3.04 7.62 2.13 0 0
 Jeanneau ONE DESIGN 35 11.8 3.04 13.1 5.18 11.8 3.35 0 0
 Jeanneau ONE DESIGN 35 11.8 3.04 13.1 5.18 11.8 3.35 0 0
 JOLLY ROGER 24 8.22 2.43 0 0 0 0 0 0
 JONMERI 40 16.1 4.87 14 3.96 0 0 0 0
 JONMERI 40NE 16.1 4.87 14 3.96 16.1 4.87 0 0
 JONMERI 48 SD 19.5 6.09 17.3 6.4 19.5 6.09 0 0
 JONMERI 48 TM 19.8 5.48 18.2 5.48 19.8 5.48 0 0
 JONMERI 48NE 19.5 6.09 17.3 6.4 19.5 6.09 0 0
 JOUBERT - NIVELT 40 14.6 4.26 15.2 5.48 0 0 0 0
 JOUET 26.9 (760) 9.75 3.04 7.92 2.43 0 0 0 0
 JOUET 26.9 (760) 9.75 3.04 7.92 2.43 0 0 0 0
 JOUET 31.2 (950) CB 12.4 3.65 10.6 3.04 0 0 0 0
 JOUET 33.0 (940) 10.6 3.35 9.14 3.04 0 0 0 0
 JOUET 760 9.75 3.04 7.92 2.43 9.75 3.04 0 0
 JOUET 950 OB 12.4 3.65 10.6 3.04 12.4 3.65 0 0
 JOUET GOLIF 8.22 2.43 7.62 2.74 8.22 2.43 0 0
Seite 1 von 1

Die Internetseite verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Sie möchten mehr wissen, schauen Sie auf unsere Datenschutzseite. Klick.

Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite.